06-45.598553 contact@hpvl.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursusseizoen 2019/2020

 1. Begrippen
  • HPVL: Onder HPVL wordt in dit verband verstaan HPVL-Consult. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 22040421.
  • Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door HPVL georganiseerde cursus, opleiding, training, workshop of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen “open” en “gesloten” cursussen.
   • “Open” cursus:
    Een “open” cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door HPVL gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.
   • “Gesloten” cursus:
    Een “gesloten” cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld.
  • Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.
  • Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.
 2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen
  • Op het door HPVL in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
  • De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en/of praktische ervaring. HPVL aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de cursus gegeven.
 3. Overmacht
  • Indien het voor een docent van HPVL door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal HPVL trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt HPVL zich het recht voor, de bijeenkomst naar een nader door HPVL te bepalen datum te verschuiven.
  • HPVL is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een training.
  • HPVL behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, etc. door HPVL bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden.

 “OPEN” CURSUSSEN

 1. Algemene regels voor open cursussen
  • HPVL kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
  • Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van HPVL voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
  • HPVL heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van HPVL niet voldoet aan door HPVL gestelde toelatingscriteria.
  • In principe beslist HPVL over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum ervan.
  • Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus die HPVL organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.
 2. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus
  • Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten annuleren, per aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van poststempel bindend.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de deelnemersprijs verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
  • Indien HPVL de geplande data van een open cursus verandert – opschort dan wel vervroegt – dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.
  • De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.
  • Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van HPVL) een belangrijk deel van een bepaalde open cursus heeft moeten verzuimen, zal HPVL, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te vragen. HPVL is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke open cursus niet meer door HPVL wordt georganiseerd.
 3. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen
  • Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, de factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan.
  • Inschrijving voor een cursus kan zowel digitaal, schriftelijk als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van HPVL geschieden.
  • Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door HPVL te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van HPVL bedragen met een minimum van € 125,-.
  • Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan HPVL een rente wegens te late betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag.
 4. Bijkomende kosten voor open cursussen
  • Tenzij in de schriftelijke informatie door HPVL over een open cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met HPVL of de instantie die de service verleent, af te rekenen.
  • Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor door HPVL of door de instelling die examens organiseert, examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld opgenomen.

 “GESLOTEN” CURSUSSEN

 1. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen
  • HPVL verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt.
  • Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het met de uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.
 2. Annulering en wijziging van gesloten cursussen
  Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt HPVL de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen bedrag.

 

Share This